آگهی مناقصه/اجرای قسمتی از کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان مدرس

بسمه تعالی

(نوبت سوم)

شهرداری شوش در نظر دارد نسبت به واگذاری ” اجرای قسمتی از کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی خیابان مدرس “به بخش خصوصی با مشخصات مشروحه زیر از طریق شرکتهای عمرانی با رتبه 5 رشته ساختمان یا آب اقدام نماید.

*تمامی فرآیند این مناقصه اعم از خرید اسناد تا تحویل مدارک از طریق سامانه ستاد ( تدارکات الکترونیکی دولت) انجام خواهد شد و مناقصه گران تمامی مدارک و اسناد را میبایست در سامانه بارگزاری نمایند.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد: 2099091926000020

1-موضوع مناقصه : اجرای قسمتی از کانال جمع آوری و دفع آبهای سطحی خیابان مدرس شهر شوش.

2- برآورد اولیه به مبلغ 21،110،138،134 ریال از محل اعتبارات عمرانی جاری شهرداری  میباشد.

3-مدت زمان قرارداد 3 ماه شمسی میباشد.

4-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار میباشد.

5-مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 1،060،000،000 ریال میباشد که بصورت واریز وجه نقد به حساب شهرداری و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی میباشد.

6- برنده مناقصه مکلف است پس از ابلاغ برنده شدن نهایتا ظرف یک هفته نسبت به ارائه ضمانت نامه حسن انجام تعهدات معادل 10% کل مبلغ پیمان تا پایان دوره اجرای پروژه و عقد قرارداد اقدام نماید.در غیر اینصورت ضمانت شرکت در مناقصه وی ضبط شده و نفر بعدی بعنوان برنده اعلام خواهد شد.

7-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مجاز و تام الاختیار است و به پیشنهاداتی که خارج از مهلت مقرر رسیده باشد و یا مخدوش ، مبهم و یا فاقد ضمانت نامه معتبر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8-در صورت انصراف برندگان اول تا سوم مناقصه یا عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر سپرده شرکت در مناقصه نامبردگان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

9- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه ارائه میگردد.

10-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.

زمانبندی اجرای مناقصه
ردیفشرح فعالیتتاریخ
1تاریخ  چاپ اول آگهی تاریخ چاپ دوم آگهی28/11/1399 02/12/1399
2زمان دریافت اسناد مناقصه28/11/1399 الی 04/12/1399
3آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و تحویل پاکات14/12/1399
4تشکیل کمیسیون مناقصه و بررسی پیشنهادات مناقصه گران16/12/1399

سامانه پرداخت عوارض خودرو

سامانه یکپارچه مدیریت املاک

سامانه اطلاعات مکانی WEB GIS

سامانه دریافت فیش حقوقی

سامانه پروژه های شهری

سامانه قوانین ومقررات شهرداری

سامانه راهنمای شهروندان

سامانه پرداخت قبوض

سامانه تکریم ارباب رجوع

سامانه جامع آموزش کارکنان

سامانه کنترل حمل و نقل عمومی

سامانه مدیریت پسماند و نخاله ها

سامانه مناقصه و مزایده ها

کتابخانه آنلاین

سامانه مشارک های مردمی

سامانه کاشت و هرس درخت

سامانه یکپارچه انجمن های مردمی(NGO)

سامانه هوشمند شهروند الکترونیک

سامانه جامع پرداخت عوارض شهرداری

صندوق پیشنهادات برای حراست

سامانه بنگاه های املاک و زمین

سامانه پیگیری

اطلاعات تماس

دفتر روابط عمومی: 13-42813210 (061)

شماره دورنگار: 42823214(061)

دورنگار دفتر شورا: 42829924 (061)

تلفن شورا:06142825989

سامانه پیام کوتاه:30002101002967

سامانه پیامگیر:5000207176

ایمیل : info@shoshcity.ir

پرتال جامع شهرداری شوش

آدرس: استان خوزستان شهر شوش – خیابان ساحلی – ساختمان شهرداری شوش
تلفن: 13-42823210-061 | فکس: 06142823214 | پست الکترونیک: info@shoshcity.ir

تمامی حقوق برای شهرداری شوش محفوظ است.

Template Design:Dima Group